Základnou politikou spoločnosti je spokojnosť zákazníkov dosiahnutá hlavne vysokou kvalitou ponúkaných služieb.

Spoločnosť  C4P, s.r.o.  vymedzuje svoju politiku v týchto základných bodoch:

 • Upevňovať získané postavenie na trhu a ďalej rozširovať konkurenčne schopnú spoločnosť s veľkým podielom produktivity, flexibility a kvality ponúkaných služieb.
 • Pomocou využitia najnovších poznatkov a technológií rozvíjať potenciál firmy.
 • Poskytovať zákazníkom lepšie služby a produkty s vyššou prevenciou problémov.
 • Chránime informačné aktíva bez rozdielu v akej forme sa vyskytujú alebo v rámci akých prostriedkov sa používajú a ukladajú.
 • Priebežne zaisťovať ochranu dát a prostriedkov IS využitím moderných technológií.
 • Trvalo a kvalitne zabezpečovať dostupnosť, dôvernosť, integritu a autentizáciu údajov.
 • Zabezpečovať bezpečnú komunikáciu s okolím a splnenie obchodných požiadaviek a právnych predpisov.
 • Zaisťovať zodpovedajúcu ochranu osobných údajov v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami zákazníkov.
 • Vedenie spoločnosti sa zaväzuje udržiavať zavedený systém manažérstva bezpečnosti informácii a poskytovať zdroje na jeho neustále zlepšovanie.
 • Vzdelávať a udržiavať povedomie zamestnancov a zainteresovaných strán za účelom zvyšovania bezpečnosti a ochrany informácií.
 • Vedenie spoločnosti vydalo bezpečnostné princípy a zásady, ktorými sa riadia všetci pracovníci spoločnosti dodávateľa informačných systémov a správcovia elektronických médií v pôsobnosti spoločnosti.

Vypracoval: Managing director

Dátum: 9.1.2018